اعضای نمایندگی 519330

مدیریت نمایندگی

 مدرس تخصصی بیمه های عمر کشور 

عضو انجمن حرفه ای بیمه های عمر دنیا(MDRT)

آقای علی اصغر آرام

****

کارشناس ارشد بیمه های زندگی

سرکار خانم شقایق زاری

شماره تماس:88932785-88932786

****

 کارشناس ارشد صدور بیمه های اموال

سرکار خانم بنت الهدی ناظری

شماره تماس:88851075-88853498

*****

کارشناس فروش بیمه های زندگی  و راهبر تیم سفیران امنیت و آرامش

آقای سید حامد عطری

شماره تماس:09358810154

*****

مدیر فروش نمایندگی

و راهبر تیم  فراتعهدی

آقای حسین باقری

شماره تماس:09127915787

*****

کارشناس فروش بیمه های زندگی

سرکار خانم معصومه امیری

شماره تماس : 09120639550

*****

مشاور ارشد بیمه های زندگی

آقای مجتبی صالح

شماره تماس : 09102697400